Allaskommun.se

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammankomst 1

Deltagarna ska ”skapa” en kommun som de ska driva under ett år. Tillsammans ska de angöra storleken på kommunen (både till ytan och invånarantal) och namnet på kommunen.

Du behöver ett stort papper som kan användas till karta. Här ska kommunen ritas in. Den kan ritas skalenligt om du vill involvera matematik i projektet. Man kan också bygga en modell av kommunen.

Diskussionsfrågorna inför arbetet ska innehålla frågor kring samhälls-planering. Här har deltagarna det gyllene tillfället att skapa en ”idealkommun”.

Sammankomst 2

Kartans konturer ska vara klara, tillsammans med de stora linjerna – vägar, småorter, tätort, vattendrag, olika områden för industrier etc.

Namnet är klart och det innebär att kommunen också ska ha ett kommunvapen och en slogan.

Diskutera skattesats och vad invånarna kan tänkas få för den summan. Räkna ut den totala skatteinkomsten för kommunen. Jämför med en annan kommun i samma storlek för att få statsbidraget. Nu har deltagarna fått sin budget.

Se på fördelningen av pengarna i en kommun – vad går till vad?

Besluta om vilken lektion i månaden kommunstyrelsen har sammanträde.
En vecka innan ska kallelse ut. Där ska klart framgå vilka ärenden som ska behandlas. Denna uppgift kan alla turas om att ha.
Det bör också finnas en brevlåda någonstans dit kommuninvånare kan skicka skrivelser, medborgarförslag eller där deltagarna kan lämna motioner.

Sammankomst 3

Inför denna träff har alla deltagare fått nya namn, yrke och partibeteckning. De ska presentera sig.

Första mötet med kommunstyrelsen ska vara formellt, utse sekreterare och justerare, agera själv ordförande första gången, därefter kan mötes-funktionärerna växla.

Ärenden på kommande möten varieras så att andra ämnen kan kopplas in.

Arbetslaget bildar också tjänstemannastaben på kommunen. Nya namn och nya verksamhetsområden. Det är lämpligt att ha en miljöinspektör, en skolchef, en socialchef och kanske även fritids- och kulturchef eller vilken konstellation man nu vill. Dessa ska agera med pondus.

Arbetslaget kan också fabricera skrivelser till kommunstyrelsen. Det kan röra etableringar av rörelser, klagomål, ansökningar av olika slag eller annat som man finner lämpligt.

Föredragningslistan ska alltid innehålla följande punkter i början:

• Mötets öppnande
• Val av mötesfunktionärer
• Föredragningslistans godkännande
• Föregående mötes protokoll

och följande i slutet:

• Övriga frågor
• Nästa möte
• Avslutning

Vårt projekt bygger framför allt på undervisningen i samhällskunskap.

Där har vi delat upp kursen i fyra block – demokrati, välfärd, näringsliv/ekonomi och internationella frågor. Inför starten av kommunarbetet bör deltagarna ha läst demokratidelarna i samhällskunskapboken. Vilken inställning har deltagarna till politik och politiska händelser? Känner de sig delaktiga? Diskutera därefter gräsrotsnivåns betydelse och de 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter vi kan antas ha.

Ladda hem handledningen här

 Metodik och Handledning